آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

آموزش پایگاه داده SQLserver

آموزش پایگاه داده SQLserver

مایکروسافت اس. کیو. ال سرور یا مایکروسافت سی‌کول سرور (به انگلیسی: Microsoft SQL Server) یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود. برخی از ویژگی‌های این سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها به این شرح است:

 1. بانک اطلاعاتی رابطه‌ای
 2. امکان استفاده از: trigger, View, Stored procedure
 3. پشتیبانی از XML
 4. OLAP
 5. بسیار قدرتمند و بدون محدودیت حجم و تعداد رکورد
 6. پشتیبانی از FullText Search برای سرعت در بازیابی اطلاعات و استفاده از زبان طبیعی در جستجوها
 7. سرفصلهای دوره آموزشی:

  معرفی اشیاء پایگاه داده

  • Transaction Log
  • یکی از اساسی ترین اشیای پایگاه داده : جدول(Table)
  • Filegroups
  • دیاگرامها
  • مشاهده ها Views
  • رویه ذخیره شده Stored Procedures
  • توابع تعریف شده كاربر User-Defi ned Functions
  • دنباله هاSequences
  • کاربران و نقش ها
  • قوانین
  • انواع داده تعریف شده كاربر
  • انواع داده SQL SERVER
  • داده Null
  • شناسه های SQL SERVER برای اشیاء
  • نصب و پیکربندی SQL Server 2016 :
  • مدیریت پیكربندی SQL SERVER
  • مدیریت سرویس
  • پیکربندی شبکه
  • پروتکل ها
  • SQL SERVER Management Studio
  • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
  • ابزار داده SQL SERVER
  • پروفایلر SQL SERVER

  یادگرفتن ابزارهای تجاری

  • مدیریت پیكربندی SQL SERVER
  • مدیریت سرویس
  • پیکربندی شبکه
  • پروتکل ها
  • SQL SERVER Management Studio
  • کار با SQL SERVER Management
  • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
  • ابزار داده SQL SERVER
  • پروفایلر SQL SERVER

  دستورالعملهای بنیادیT-SQL

  • دستور SELECT و FROM
  • دستور WHERE
  • ORDER BY
  • تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY
  • قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING
  • DISTINCT
  • اضافه کردن داده ها با دستور INSERT
  • Multirow Insert
  • دستور INSERT INTO . . . SELECT
  • بروز رسانی با UPDATE
  • دستور DELETE
  • جداول موقت
  • بکار گیری توابع تجمعی Count , Sum , Max , Min , Avg,
  • توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql
  • توابع مدیریت رشته در Sql
  • ترکیب داده های جدول با JOIN
  • انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN
  • بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN
  • OUTER JOIN
  • سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر
  • دیدن هر دو طرف با FULL JOIN
  • درک CROSS JOIN
  • بررسی دستور جایگزین برایJOIN
  • جایگزین INNER JOIN
  • جایگزین OUTER JOIN
  • جایگزین CROSS JOIN
  • نمایش نتایج با UNION

  یادگرفتن ابزارهای تجاری

  • ایجاد و تغییر جداول در این دوره از آموزش SQL Server
  • نامهای اشیاء در SQL SERVER
  • Schema Name
  • نام بانک اطلاعاتی
  • نامگذاری توسط SQL SERVER
  • دستور CREATE در این دوره از آموزش SQL Server
  • ایجاد پایگاه داده
  • ایجاد جدول در پایگاه داده
  • دستور پایگاه داده ALTER
  • ALTER DATABASE
  • ALTER TABLE
  • دستور DROP در این دوره از آموزش SQL Server
  • استفاده از ابزار GUI
  • ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از Management Studio
  • پشتیبان گیری از کد: ایجاد اسکریپت با Management Studio

  کلید و محدودیتها CONSTRAINTS

  • انواع محدودیت CONSTRAINTS در این دوره از آموزش SQL Server
  • دامنه محدودیت
  • محدودیت های موجود Entity Constraints
  • محدودیت های یکپارچگی ارجاعی
  • محدودیت نامگذاری
  • محدودیت های کلید در این دوره از آموزش SQL Server
  • محدودیت كلید اصلی Primary Key
  • محدودیت كلید خارجی Foreign Key
  • قیود UNIQUE
  • CHECK Constraints
  • DEFAULT Constraints
  • تعریف محدودیت به طور پیش فرض در CREATE شما
  • دستور TABLE
  • اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود
  • غیر فعال کردن محدودیت
  • نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می كنید
  • غیر فعال کردن محدودیت های موجودبه طور موقت
  • قوانین و پیش فرض ها
  • Rules
  • حذف قوانین
  • حذف Defaults
  • تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض
  • Triggers برای یکپارچگی داده ها

  پرس و جو ها (QUERIES)

  • Subquery چیست؟
  • ایجاد یك Subquery تو در تو
  • ایجاد Subqueries مرتبط
  • كاربا Correlated Subqueries
  • سروکار داشتن با داده NULL
  • جداول مشتق شده
  • استفاده از عبارات معمولی CTE
  • استفاده از واژه WITH
  • استفاده از CTEs چندگانه
  • CTE بازگشتی
  • استفاده از عملگر EXISTS
  • انواع میکس داده ها CAST و CONVERT
  • همگام سازی داده ها با فرمان MERGE
  • فرمان Merge در عمل
  • توابع پنجره ای
  • ROW_NUMBER
  • RANK, DENSE_RANK و NTILE
  • نرمالسازی
  • درك جداول
  • نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal
  • فرم اول نرمال
  • فرم دوم نرمال
  • فرم سوم نرمال
  • درك روابط Relationships
  • یک به یک One-to-One
  • صفر یا یک به یک
  • یک به یک یا بسیاری از
  • یک صفر، یک، یا بسیاری از
  • بسیاری به بسیاری از Many-to-Many
  • رسم نمودار پایگاه داده ها
  • ایجاد روابط در نمودارها
  • Denormalization
  • فراتر از نرمال سازی
  • انتخاب انواع داده
  • اضافه کردن نمودار و جداول اولیه
  • اضافه کردن روابط
  • اضافه کردن برخی محدودیت

  ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX

  • ذخیره سازی در این دوره از آموزش SQL SERVER
  • وسعت (Extent)
  • صفحه (Page)
  • سطرها دراین دوره از آموزش SQL
  • ستونهای پراکنده Sparse Columns
  • درك شاخصها (INDEX) در این دوره از آموزش SQL Server
  • B-Trees در این دوره از آموزش SQL
  • چگونه داده ها در SQL در دسترس هستند
  • ایجاد، تغییر و حذف شاخص در این دوره از آموزش SQL
  • دستور CREATE INDEX
  • شاخص ضمنی ایجاد شده با محدودیت
  • ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستونهای Geospatial
  • انتخاب خوشه اول Clustered Index
  • پوشاندن شاخصها
  • ALTER INDEX
  • حذف شاخص ها در این دوره از آموزش SQL Server
  • استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor
  • حفظ و نگهداری شاخص ها
  • Fragmentation در این دوره از آموزش SQL Server

  نمایه ها VIEWS

  • ایجاد نمایه ها ساده
  • ویرایش نمایه ها با T-SQL
  • حذف Views
  • ایجاد و ویرایش Views در Management Studio
  • حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری
  • Indexed (Materialized) Views
  • Indexing an Aggregate View

  اسکریپت نوشتن و BATCHES

  • درک مبانی اسکریپت
  • انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE
  • تعریف متغیرها
  • تنظیم مقدار موجود در متغیر ها
  • بررسی عملکرد سیستم
  • بازیابی مقادیر IDENTITY
  • تولید SEQUENCES
  • استفاده از @@ROWCOUNT
  • خطا در Batches
  • SQL داینامیك با استفاده از فرمان EXEC
  • فهمیدن خطرات Dynamic SQL
  • استفاده از دستورات Control-of-Flow
  • دستور IF . . . ELSE
  • دستور CASE
  • حلقه با دستور WHILE
  • دستور WAITFOR
  • سر و کار داشتن با خطاها با بلوكهای TRY/CATCH

  STORED PROCEDURES (رویه ذخیره شده)

  • ایجاد STORED PROCEDURES
  • تغییر رویه ذخیره شده با ALTER
  • حذف SP
  • Parameterizing Sp
  • اعلام پارامترها
  • تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی
  • چگونه از RETURN استفاده كنیم
  • استفاده از @@ERROR
  • استفاده از @@ERROR در Sp
  • Re-throwing خطاها
  • اضافه کردن پیام های خطا سفارشی شما
  • ایجاد پردازش فراخواندنی Callable Processes
  • استفاده از SP برای امنیت در این دوره از آموزش SQL
  • SP و كارایی آن در این دوره از آموزش SQL
  • SP های گسترده
  • رفع اشکال Debugging
  • شروع اشکالزدایی
  • قسمتهای Debugger
  • Breakpoints
  • توابع تعریف شده توسط کاربر
  • UDF چیست
  • UDF ها Scalar Valueبر می گردانند
  • UDF هایی كه یك جدول برمی گردانند(Table derived function)
  • UDF های خطی
  • استفاده از دات نت در پایگاه داده

  تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS

  • تهیه Backup و روشهای بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)
  • استراژیهای تهیه نسخه پشتیبان
  • Offline سازی بانک اطلاعاتی
  • Back up گیری با استفاده از دستورات T-Sql
  • Restore کردن بصورت Wizard
  • Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql
  • Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی
  • درك Transactions
  • ACID Transactions
  • آشنایی با عملگر تراکنش
  • استفاده از BEGIN TRAN
  • استفاده ازCOMMIT TRAN
  • استفاده ازSAVE TRAN
  • استفاده از ROLLBACK TRAN
  • فعال کردن تراکنش های ضمنی
  • قفل گذاری روی اطلاعات
  • درک حالت های قفل در این دوره از آموزش SQL
  • تنظیم سطح جداسازی در این دوره از آموزش SQL
  • حذف کردن اطلاعات در این دوره از آموزش SQL

  Trigger چیست؟

  • استفاده از trigger برای قوانین تمامیت داده ها
  • استفاده از trigger برای پیام های خطا سفارشی
  • Triggers ها می توانند تو در تو باشند
  • Triggers ها می توانند بازگشتی باشند
  • Trigger ها از تغییرات معماری جلوگیری نمی كنند
  • INSTEAD OF Triggers
  • استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED در این دوره از آموزش SQL
  • حذف Triggers در این دوره از آموزش SQL
  • رفع اشکال تریگر
  • نحوه نگارش trigger برروی تغییر اطلاعات جداول
  • مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger
  • DDL-Data Base – Level – Events
  • آموزش Dropping a DDL Trigger
  • ()EventData در این دوره از آموزش SQL
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)