آموزشگاه تخصصی کامپیوتر،شبکه و برنامه نویسی در کرج

آموزش پایگاه داده SQLserver

مایکروسافت اس. کیو. ال سرور یا مایکروسافت سی‌کول سرور (به انگلیسی: Microsoft SQL Server) یک نرم‌افزار سیستم مدیریت بانک‌های اطلاعاتی است که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده می‌شود. برخی از ویژگی‌های این سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها به این شرح است:

 1. بانک اطلاعاتی رابطه‌ای
 2. امکان استفاده از: trigger, View, Stored procedure
 3. پشتیبانی از XML
 4. OLAP
 5. بسیار قدرتمند و بدون محدودیت حجم و تعداد رکورد
 6. پشتیبانی از FullText Search برای سرعت در بازیابی اطلاعات و استفاده از زبان طبیعی در جستجوها
 7. سرفصلهای دوره آموزشی:

  معرفی اشیاء پایگاه داده

  • Transaction Log
  • یکی از اساسی ترین اشیای پایگاه داده : جدول(Table)
  • Filegroups
  • دیاگرامها
  • مشاهده ها Views
  • رویه ذخیره شده Stored Procedures
  • توابع تعریف شده كاربر User-Defi ned Functions
  • دنباله هاSequences
  • کاربران و نقش ها
  • قوانین
  • انواع داده تعریف شده كاربر
  • انواع داده SQL SERVER
  • داده Null
  • شناسه های SQL SERVER برای اشیاء
  • نصب و پیکربندی SQL Server 2016 :
  • مدیریت پیكربندی SQL SERVER
  • مدیریت سرویس
  • پیکربندی شبکه
  • پروتکل ها
  • SQL SERVER Management Studio
  • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
  • ابزار داده SQL SERVER
  • پروفایلر SQL SERVER

  یادگرفتن ابزارهای تجاری

  • مدیریت پیكربندی SQL SERVER
  • مدیریت سرویس
  • پیکربندی شبکه
  • پروتکل ها
  • SQL SERVER Management Studio
  • کار با SQL SERVER Management
  • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
  • ابزار داده SQL SERVER
  • پروفایلر SQL SERVER

  دستورالعملهای بنیادیT-SQL

  • دستور SELECT و FROM
  • دستور WHERE
  • ORDER BY
  • تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY
  • قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING
  • DISTINCT
  • اضافه کردن داده ها با دستور INSERT
  • Multirow Insert
  • دستور INSERT INTO . . . SELECT
  • بروز رسانی با UPDATE
  • دستور DELETE
  • جداول موقت
  • بکار گیری توابع تجمعی Count , Sum , Max , Min , Avg,
  • توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql
  • توابع مدیریت رشته در Sql
  • ترکیب داده های جدول با JOIN
  • انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN
  • بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN
  • OUTER JOIN
  • سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر
  • دیدن هر دو طرف با FULL JOIN
  • درک CROSS JOIN
  • بررسی دستور جایگزین برایJOIN
  • جایگزین INNER JOIN
  • جایگزین OUTER JOIN
  • جایگزین CROSS JOIN
  • نمایش نتایج با UNION

  یادگرفتن ابزارهای تجاری

  • ایجاد و تغییر جداول در این دوره از آموزش SQL Server
  • نامهای اشیاء در SQL SERVER
  • Schema Name
  • نام بانک اطلاعاتی
  • نامگذاری توسط SQL SERVER
  • دستور CREATE در این دوره از آموزش SQL Server
  • ایجاد پایگاه داده
  • ایجاد جدول در پایگاه داده
  • دستور پایگاه داده ALTER
  • ALTER DATABASE
  • ALTER TABLE
  • دستور DROP در این دوره از آموزش SQL Server
  • استفاده از ابزار GUI
  • ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از Management Studio
  • پشتیبان گیری از کد: ایجاد اسکریپت با Management Studio

  کلید و محدودیتها CONSTRAINTS

  • انواع محدودیت CONSTRAINTS در این دوره از آموزش SQL Server
  • دامنه محدودیت
  • محدودیت های موجود Entity Constraints
  • محدودیت های یکپارچگی ارجاعی
  • محدودیت نامگذاری
  • محدودیت های کلید در این دوره از آموزش SQL Server
  • محدودیت كلید اصلی Primary Key
  • محدودیت كلید خارجی Foreign Key
  • قیود UNIQUE
  • CHECK Constraints
  • DEFAULT Constraints
  • تعریف محدودیت به طور پیش فرض در CREATE شما
  • دستور TABLE
  • اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود
  • غیر فعال کردن محدودیت
  • نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت می كنید
  • غیر فعال کردن محدودیت های موجودبه طور موقت
  • قوانین و پیش فرض ها
  • Rules
  • حذف قوانین
  • حذف Defaults
  • تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض
  • Triggers برای یکپارچگی داده ها

  پرس و جو ها (QUERIES)

  • Subquery چیست؟
  • ایجاد یك Subquery تو در تو
  • ایجاد Subqueries مرتبط
  • كاربا Correlated Subqueries
  • سروکار داشتن با داده NULL
  • جداول مشتق شده
  • استفاده از عبارات معمولی CTE
  • استفاده از واژه WITH
  • استفاده از CTEs چندگانه
  • CTE بازگشتی
  • استفاده از عملگر EXISTS
  • انواع میکس داده ها CAST و CONVERT
  • همگام سازی داده ها با فرمان MERGE
  • فرمان Merge در عمل
  • توابع پنجره ای
  • ROW_NUMBER
  • RANK, DENSE_RANK و NTILE
  • نرمالسازی
  • درك جداول
  • نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal
  • فرم اول نرمال
  • فرم دوم نرمال
  • فرم سوم نرمال
  • درك روابط Relationships
  • یک به یک One-to-One
  • صفر یا یک به یک
  • یک به یک یا بسیاری از
  • یک صفر، یک، یا بسیاری از
  • بسیاری به بسیاری از Many-to-Many
  • رسم نمودار پایگاه داده ها
  • ایجاد روابط در نمودارها
  • Denormalization
  • فراتر از نرمال سازی
  • انتخاب انواع داده
  • اضافه کردن نمودار و جداول اولیه
  • اضافه کردن روابط
  • اضافه کردن برخی محدودیت

  ذخیره سازی SQL SERVER و ساختارهای INDEX

  • ذخیره سازی در این دوره از آموزش SQL SERVER
  • وسعت (Extent)
  • صفحه (Page)
  • سطرها دراین دوره از آموزش SQL
  • ستونهای پراکنده Sparse Columns
  • درك شاخصها (INDEX) در این دوره از آموزش SQL Server
  • B-Trees در این دوره از آموزش SQL
  • چگونه داده ها در SQL در دسترس هستند
  • ایجاد، تغییر و حذف شاخص در این دوره از آموزش SQL
  • دستور CREATE INDEX
  • شاخص ضمنی ایجاد شده با محدودیت
  • ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستونهای Geospatial
  • انتخاب خوشه اول Clustered Index
  • پوشاندن شاخصها
  • ALTER INDEX
  • حذف شاخص ها در این دوره از آموزش SQL Server
  • استفاده ازموتور پایگاه داده برای تنظیم Advisor
  • حفظ و نگهداری شاخص ها
  • Fragmentation در این دوره از آموزش SQL Server

  نمایه ها VIEWS

  • ایجاد نمایه ها ساده
  • ویرایش نمایه ها با T-SQL
  • حذف Views
  • ایجاد و ویرایش Views در Management Studio
  • حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری
  • Indexed (Materialized) Views
  • Indexing an Aggregate View

  اسکریپت نوشتن و BATCHES

  • درک مبانی اسکریپت
  • انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارت USE
  • تعریف متغیرها
  • تنظیم مقدار موجود در متغیر ها
  • بررسی عملکرد سیستم
  • بازیابی مقادیر IDENTITY
  • تولید SEQUENCES
  • استفاده از @@ROWCOUNT
  • خطا در Batches
  • SQL داینامیك با استفاده از فرمان EXEC
  • فهمیدن خطرات Dynamic SQL
  • استفاده از دستورات Control-of-Flow
  • دستور IF . . . ELSE
  • دستور CASE
  • حلقه با دستور WHILE
  • دستور WAITFOR
  • سر و کار داشتن با خطاها با بلوكهای TRY/CATCH

  STORED PROCEDURES (رویه ذخیره شده)

  • ایجاد STORED PROCEDURES
  • تغییر رویه ذخیره شده با ALTER
  • حذف SP
  • Parameterizing Sp
  • اعلام پارامترها
  • تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی
  • چگونه از RETURN استفاده كنیم
  • استفاده از @@ERROR
  • استفاده از @@ERROR در Sp
  • Re-throwing خطاها
  • اضافه کردن پیام های خطا سفارشی شما
  • ایجاد پردازش فراخواندنی Callable Processes
  • استفاده از SP برای امنیت در این دوره از آموزش SQL
  • SP و كارایی آن در این دوره از آموزش SQL
  • SP های گسترده
  • رفع اشکال Debugging
  • شروع اشکالزدایی
  • قسمتهای Debugger
  • Breakpoints
  • توابع تعریف شده توسط کاربر
  • UDF چیست
  • UDF ها Scalar Valueبر می گردانند
  • UDF هایی كه یك جدول برمی گردانند(Table derived function)
  • UDF های خطی
  • استفاده از دات نت در پایگاه داده

  تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS

  • تهیه Backup و روشهای بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)
  • استراژیهای تهیه نسخه پشتیبان
  • Offline سازی بانک اطلاعاتی
  • Back up گیری با استفاده از دستورات T-Sql
  • Restore کردن بصورت Wizard
  • Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql
  • Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی
  • درك Transactions
  • ACID Transactions
  • آشنایی با عملگر تراکنش
  • استفاده از BEGIN TRAN
  • استفاده ازCOMMIT TRAN
  • استفاده ازSAVE TRAN
  • استفاده از ROLLBACK TRAN
  • فعال کردن تراکنش های ضمنی
  • قفل گذاری روی اطلاعات
  • درک حالت های قفل در این دوره از آموزش SQL
  • تنظیم سطح جداسازی در این دوره از آموزش SQL
  • حذف کردن اطلاعات در این دوره از آموزش SQL

  Trigger چیست؟

  • استفاده از trigger برای قوانین تمامیت داده ها
  • استفاده از trigger برای پیام های خطا سفارشی
  • Triggers ها می توانند تو در تو باشند
  • Triggers ها می توانند بازگشتی باشند
  • Trigger ها از تغییرات معماری جلوگیری نمی كنند
  • INSTEAD OF Triggers
  • استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED در این دوره از آموزش SQL
  • حذف Triggers در این دوره از آموزش SQL
  • رفع اشکال تریگر
  • نحوه نگارش trigger برروی تغییر اطلاعات جداول
  • مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger
  • DDL-Data Base – Level – Events
  • آموزش Dropping a DDL Trigger
  • ()EventData در این دوره از آموزش SQL

آشنایی با دوره ها و زبان های برنامه نویسی

مقدمه یادگیری زبان برنامه نویسی

برنامه نویسی مبحثی ست که کم و بیش همه افراد علاقه مند به دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات به آن اشتیاق دارند. گاهی این علاقه آنقدر زیاد می شود که فرد تصمیم می گیرد تا شروع به یادگیری برنامه نویسی کند. اما وقتی وارد دنیای برنامه نویسی می شوند با کوهی از سوالات و زبان های مختلف روبرو میشوند که انتخاب راه برای آنها بسیار سخت می شود.
از کدام زبان برنامه نویسی شروع کنم ؟ کدام زبان برنامه نویسی بهتر است ؟ کدام زبان برنامه نویسی پول ساز تر است؟ و ...
در این مقاله 10 فاکتور مهم  برای شروع برنامه نویسی ذکر می شود تا کمکی برای شما در انتخاب راه باشد تا بتوانید در مسیری درست قدم بردارید.

1- پیش نیازها برای شروع برنامه نویسی :

قبل از شروع به یادگیری کدنویسی ابتدا پیش نیازهای مربوط به برنامه نویسی را خوب یادبگیرید. یک برنامه نویس هنگامی موفق می شود که قدرت تجزیه و تحلیل یک سیستم را داشته باشد. بتواند مسائل را به خوبی حل کند. با مفاهیمی چون طراحی و تحلیل الگوریتم و فلوچارت غریبه نباشد. یک برنامه نویس خوب باید بتواند بهترین الگوریتم و ساختمان داده را برای کد خود طراحی کند. شاید شما بتوانید یک برنامه را با چندین روش بنویسید ولی بهترین روش الگوریتمی ست که فاکتورهایی مانند سرعت، دقت، امنیت و ... را داشته باشد.

پس اگر با این مفاهیم آشنایی ندارید می توانید از طریق لینک های زیر اقدام به یادگیری کنید :

 • آموزش طراحی و تحلیل الگوریتم
 • آموزش ساختمان داده

2- مفاهیم فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) :

شما به عنوان یک برنامه نویس باید با مفاهیم IT آشنا باشید. مثلا کدهای شما چگونه اجرا می شوند ؟ چگونه به  سمت سرور می روند ؟ پروتکل چیست ؟ مفسر با کامپایلر چه تفات هایی دارند؟ نرم فزار، سخت افزار، شبکه و ...  

3- انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب:

زبان های زیادی برای برنامه نویسی وجود دارند. ولی تقریبا می توان گفت که سینتکس و یا دستور اکثر زبان های برنامه نویسی مشابه زبان C++ (سی پلاس پلاس) است. پس پیشنهاد می کنم اگر مبتدی هستید آموزش زیان C++ را کامل یاد بگیرید.

4- استفاده از محیط برنامه نویسی مناسب :

اگر مبتدی هستید حتما از ساده ترین محیط ها و ویرایشگرهای متن برای کدنویسی استفاده کنید. محیط های حرفه ای جهت برنامه نویسی، افراد مبتدی را تنبل می کند. محیط های حرفه ای دستورات رو بعد از ورود یک حرف برای شما تایپ می کند و اینگونه می شود که عملا قدرت تایپ دستورات از شما گرفته و شما به نوعی در تایپ دستورات تنبل بار می آیید و در آینده با قواعد و دستورات بیگانه می شوید و همچنین در رفع خطاهای برنامه خود دچار مشکل می شوید.

5- زبان انگلیسی تخصصی :

زبان بین المللی در رشته IT انگلیسی می باشد. هر چقدر به زبان انگلیسی (تخصصی رشته IT) مسلط تر باشید، یادگیری و رفع خطا برای شما آسان تر خواهد بود. این علم هر روز در حال پیشرفت است و شما هم مجبورید هرروز مقالات و یا کتابهایی به زبان انگلیسی بخوانید. پس برای تقویت زبان انگلیسی تخصصی خود تلاش بیشتری کنید.

6- جهت دادن به مسیر یادگیری برنامه نویسی:

تقریبا زبان های برنامه نویسی به دو دسته تقسیم می شوند.
1-  زبان های برنامه نویسی دسکتاپ  برای اجرا در سیستم عامل های مختلف. مانند نرم افزارهای اتوماسیون اداری، ماشین حساب، پخش ویدیو و برنامه های موبایل و غیره
زبان های برنامه نویسی تحت وب : که به منظور وب نویسی طراحی و توسعه داده شده اند. مانند شبکه های اجتماعی ، فروشگاه ها اینترنتی و ...
سعی کنید برای شروع،  مسیر درست را برای ادامه انتخاب کنید و ببینید به کدام یک از این نوع زبان ها علاقه دارید.

مثلا زبان برنامه نویسی سی شارپ ، زبان برنامه نویسی پایتون ، زبان برنامه نویسی جاوا، زبان برنامه نویسی php , زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت از جمله زبان های برنامه نویسی دسکتاپ و تحت وب هستند که بسیار قدرتمند و محبوب می باشند.

7- نا امید نشوید:

از ابتدا تا انتها بارها پیش می آید که برنامه شما دچار خطاهایی می شود که رفع آن برای شما بسیار دشوار می شود. این باعث می شود که شما از ادامه کار منصرف شوید و با خود بگویید که استعداد کافی برای یادگیری و ادامه را ندارید.
هیچ گاه هنگام بروز خطا در برنامه خود نا امید نشوید. بلکه خوشحال هم باشید. چون قرار است مطلب و تکنیک جدیدی یاد بگیرید. متن خطای خود را گوگل کنید. در انجمن ها  و وبسایت های مربوطه ثبت نام کنید و علت را از حرفه ای ترها بپرسید.
یکی از انجمن های جهانی  برنامه نویسی ، وب سایت
stackoverflow.com است. سوال خود را آنجا مطرح کنید.

8- متوقف نشوید و هر روز تمرین کنید :

یکی از عوامل موفقیت در برنامه نویسی تمرین زیاد به صورت مداوم و روزانه است. به هیچ وجه تمرین را متوقف نکنید و فاصله زمانی زیاد بین تمرین ها نیندازید. ساده ترین پروژه ها و الگریتم ها را از اینترنت دریافت کنید و خود به آن فکرکنید و کد بزنید . خلاق باشید و سعی کنید راهی جدید و ساده برای حل مسائل پیدا کنید. کدهای حرفه ای تر ها را ببینید و سعی کنید روش کدزنی آن ها را تحلیل کنید. از افراد با تجربه کمک بگیرید و نظر آن ها را در مورد سیستمی که طراحی کردید بپرسید. معماری های جدید و فریم ورک های روز و محبوب را بشناسید و از آن ها استفاده کنید.

9-  بهترین زبان برنامه نویسی برای بازار کار:

اگر  شما به هر زبانی به طور حرفه ای مسلط باشید، مطمئن باشید که همیشه فرصت استخدام در همه جا را دارید. پس بعد از انتخاب مسیر یک زبان را جهت یادگیری انتخاب کنید و در آن حرفه ای شوید. وقتی یک زبان را به طور کامل فراگرفتید، یادگیری دیگر زبان ها بسیار ساده تر خواهد شد.
سعی کنید برکه ای باشید به عمق ده متر، نه اقیانوسی به عمق ده سانتی متر

10-  انتخاب بهترین اساتید و وسایل کمک آموزشی:

یک استاد و یا یک کتاب خوب می تواند علاقه شما را به برنامه نویسی بیشتر کند و بلعکس.
انتخاب درست منابع آموزشی جهت یادگیری می تواند ضمن ارائه مسیر درست برنامه نویسی به شما ، علاقه و امید شما را به این مبحث بیشتر کند .

 

توضیحاتی در مورد زبان‌های برنامه‌نویسی:

یک‌سری از زبان‌ها چندسکویی (CrossPlatform) هستند. به این معنی که می‌توان برای بسترهای متفاوتی برنامه‌‌نویسی کرد. مانند زبان برنامه‌نویسی جاوا (Java) که به کمک آن  می‌توان برای ویندوز، مک، لینوکس، اندروید و وب برنامه‌نویسی کرد. ولی برنامه‌نویسی برای سیستم‌های مختلف به این سادگی‌ها هم نیست و تقریباً برای هر بستر (Platform) نیاز به مهارت‌ِ خاصی است.

یک‌سری اصول در اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی عمومیت دارند که معمولا در زبان‌های مختلف تفاوتی ناچیز دارند. مثلا شرط‌ در اکثر زبان‌ها وجود دارد. بنابراین اگر شما در ابتدای کار هستید رادوو به شما پیشنهاد می‌کند که ابتدا مقدمات کلی برنامه‌نویسی را یاد بگیرید و روی یک زبان خاص اصرار نداشته باشید.

بعضی از زبان‌ها متخص وب هستند مانند زبان برنامه‌نویسی PHP و بعضی مختص سیستم عاملی خاص.

چارچوب‌های برنامه نویسی با زبان برنامه‌نویسی متفاوت هستند و به اشتباه بعضی از چارچوب‌ها، زبان برنامه‌نویسی خطاب میشوند مانند ASP.Net

بررسی ویژگی‌های زبان‌های مختلف:

جاوا | Java

یک زبان برنامه‌نویسی چند منظوره است که در سال 1995 عرضه شد. جاوا یک زبان برنامه‌نویسیِ شیءگرا است و در سال 2015 میلادی جاوا محبوب‌ترین زبان نزد برنامه‌نویسان جهان شناخته شد. این زبان شبیه به ++C است اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد و از قابلیت‌های سطح پایین کمتری پشتیبانی می‌کند. یکی از قابلیت‌های بنیادین جاوا این است که مدیریت حافظه را بطور خودکار انجام می‌دهد. ضریب اطمینان عملکرد برنامه‌های نوشته‌شده به این زبان نسبت به زبانهای نسل اول C بالا است. برنامه‌های جاوا به صورت بایت کد (کامپایل) می‌شوند و توسط JVM (ماشین مجازی جاوا) به کدهای ماشین تبدیل و اجرا می‌شوند. در صورت وجود JVM مانند سایر زبانهای مبتنی بر آن که وابسته به سیستم‌عامل خاصی نیستند برنامه های نوشته شده به جاوا بر روی هر نوع سیستم عامل و هرگونه وسیله ی الکترونیکی قابل اجرا می‌باشند.

بیش از 9 میلیون نفر در سراسر دنیا به این زبان برنامه نویسی می کنند که این خود نشان دهنده فضای مناسب برای این زبان و تعداد زیادی از برنامه های کاربردی و ... می‌باشد 
طبق آخرین آمار انجمن برنامه نویسان TIOBE ، زبان برنامه نویسی جاوا به لحاظ کارایی و استفاده ، دارای بالاترین رنکینگ در سرتا سر دنیاست ، یعنی رتبه اول را از آن خود نموده است

جاوا اصلی‌ترین زبانی است که گوگل برای توسعه‌ برنامه‌های آندرویدی از آن استفاده می‌کند. اگر آرزوی برنامه‌نویس شدن را دارید، باید بدانید که یادگیری جاوا به معنای فرصت‌های شغلی بسیار است و معمولا حقوق‌های بالایی را خواهد داشت.

جاوا اسکریپت | Java Script

ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که جاوا اسکریپت و جاوا هیچ ارتباطی باهم ندارند و جاوا اسکریپت در واقع یک زبان اسکرپیت‌نویسی است که همه‌ی مرورگرها از آن پشتیبانی می‌کنند. 

JavaScript یک زبان اسکریپت‌نوسیِ شی گرا و سطح بالا است. فریم ورک‌های بسیاری برای این زبان طراحی شده است مانند جی کوئری (JQuery) و آنگولار جی اس (AngularJS). کاربرد جاوااسکریپت در سایت‌ها و صفحات اینترنتی است، بنابراین یادگیری جاوا اسکریپت مستلزمِ یادگیریِ یکسری استاندارد‌ها و ویژگی‌های وب است و شما نیاز به یادگیری سطحی HTML و CSS خواهید داشت.  

سی پلاس پلاس | ++C

سی پلاس پلاس جانشینی برای زبان برنامه‌نوسیِ سی به شمار می‌رود که اساسا برای تعیین عملیات و انجام وظایف توسط کامپیوتر ساخته شده است. زبان برنامه‌نویسیِ سی پلاس پلاس شیءگرا، سطح بالا و چندرگه است.
در حال حاضر از سی پلاس پلاس (++C) در برنامه‌نوسی سمت سرور، بازی‌های ویدیویی، برنامه‌نویسی سیستمی و درایورها استفاده می‌شود.
C++ اهداف بیشتری را نسبت به C پوشش می‌دهد. بطوریکه باید به عنوان یک زبان مجزا آموزش داده شود. برای یادگیریِ این زبان نیازی به یادگیری زبان C بعنوان پیش نیاز نمی‌باشد. 

پی اچ پی | PHP

زبان مورد علاقه‌ی بسیاری از توسعه‌دهندگان وب است. این زبان مختص وب است و فقط می‌تواند توسط توسعه دهندگان وب مورد استفاده قرار می‌گیرد. کدهای پی اچ پی توسط یک وب سرور که نرم‌افزار پی اچ پی روی آن نصب شده است، تفسیر می‌شود.
PHP نسبت به روزهای اولیه خود، تغییرات اساسی داشته است و برنامه زمانی دقیقی برای آن طراحی شده است؛ به این صورت که هر نسخه از این زبان تا سه سال پشتیبانی می‌شود، تا دو سال تمامی به‌روزرسانی را دریافت می‌کند و در سال سوم فقط به‌روزرسانی‌های امنیتی برای هر نسخه از آن ارائه می‌شود.
این زبان در حال حاضر یکی از رایج ترین زبان‌های توسعه وب به شمار می‌رود و رقابتی بین این زبان و ASP.Net مایکروسافت برقرار است.

اِی اِس پی دات‌نِت | APS.Net

APS.Net یک چارچوب کاربردی برای وب است که توسط شرکت مایکروسافت عرضه شده تا برنامه نویسان بتوانند برای ساخت وب سایت‌ها، برنامه‌ها تحت وب پویا، سرویس‌های وب و سرویس‌های XML از آن استفاده کنند. ASP.Net یک چارچوب است و نمی‌توان گفت یک زبان برنامه‌نویسی مجزا می‌باشد. هسته سیستم‌هایی که با ASP.Net تولید می‌شوند میتواند با زبانهای مختلف مانند VB و #C نوشته شده باشد بنابر این یادگیری یکی از این زبان‌ها و فراگیریِ ASP.Net میتواند شما را به یک توسعه دهنده وب تبدیل کند.

سی شارپ | #C

سی شارپ یک زبان یک زبان‌ همه فن حریف است که برپایه مدرن بودن، سادگی، شیءگرایی و همه منظوره بودن ساخته شده است، و برای ساخت طیف گسترده‌ای از برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سی شارپ (#C) توسط شرکت مایکروسافت طراحی شده است و بسیاری از محصولات حرفه‌ای سیستم‌عامل ویندوز که کاربران همه روزه از آنها استفاده می‌کنند، با این زبان پیاده سازی شده است.
شما با یادگیریِ سی شارپ نه تنها برای ویندوز بلکه برای مک و چندین توزیع محبوب لینوکس (به واسطه‌ی Net Core.) برنامه نویسی کنید. با پشتیبانیِ فوق‌العاده‌ی مایکروسافت از سی‌شارپ و ابزارات مختلف این شرکت شما می‌توانید با استفاده از این زبان برای سیستم عامل‌های اندروید (Android)، ویندوز موبایل (Windows Phone) و آی‌ اُ اِس (IOS) برنامه‌نویسی کنید. زبان #C، زبان اصلیِ هسته اکثر وبسایت‌های مطرح دنیا است که یکی از آنها که هر روزه توسط برنامه‌نویسان استفاده می‌شود StackOverFlow است. بنابر این دنیای گسترده‌ی وب نیز در تسلط این زبان گنجانده می‌شود.

پایتون | Python

پایتون یک زبان همه منظوره و سطح بالا است. این زبان در اواخر دهه 80 (میلادی) طراحی شده است. پایتون از جمله زبان‌های برنامه‌نویسی قدرت‌مندی است که توانایی ورود به حوزه‌های مختلفی هم‌چون محاسبات علمی را دارد. 
لازم به ذکر است که در ساخت سیستم‌های بزرگی مانند دراپ‌باکس و یوتیوب از زبان برنامه‌نویسی Python استفاده شده است. پایتون همچنین استفاده وسیعی از صنعت ایمنی اطلاعات می‌کند. مثلاً در چندین ابزار پیشنهاد شده توسط تأمین امنیت و امنیت مرکزی و اسکنر امنیت کاربردی وب واپیتی. پایتون معمولاً در توسعه کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رابی | Ruby

رابی یک زبان برنامه‌نویسی انعطاف‌پذیر، پویا و شیءگرا است که در اواسط دهه 90 (میلادی) در ژاپن طراحی شد. این زبان فرصت‌های شغلی خوبی را برای برنامه‌نویسان به وجود آورده است. امروزه بسیاری از برنامه‌های کاربردی وب، سرویس‌های ذخیره‌ساز ابری، شبکه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک با استفاده از این زبان ساخته شده است.
سینتکس رابی بسیار شبیه سینتکس پایتون است. رابی دو پیاده‌سازی اصلی دارید: مفسر رسمی روبی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، و JRuby که یک پیاده‌سازی براساس جاوا است.